Patendivolinik on sõltumatu nõustaja ja esindaja kõigis tööstusomandi kasutamise, registreerimise ning õiguskaitsega seotud küsimustes

Patendivolinik aitab nõustaja ja esindajana tööstusomandi kasutamist, registreerimist ning õiguste kaitset puudutavate küsimuste lahendamisel.

Patendivolinikud osutavad õigusteenust tööstusomandi valdkonnas. See tähendab, et patendivolinik annab nõu ja abi leiutiste, disainilahenduste, kaubamärkide kasutamise vabaduse alal (tegevusvabaduse uuringud ja nõustamine), aitab valida sobiva strateegia tööstusomandi kaitsmiseks ja registreerimistaotluste esitamiseks, esitab registreerimistaotlused ja nõustab registreerimismenetluses üleskerkinud probleemide lahendamisel.

Klient võib patendivolinikuga kokku leppida, et viimane koostab ja vormistab kokkulepitud tingimustel ning kliendi poolt antud informatsiooni alusel kõik tööstusomandi registreerimiseks vajaminevad dokumendid, esitab need Patendiametile ja hoolitseb järgnevate registreerimistoimingute eest. Esindamiseks peab andma patendivolinikule volikirja.

Juhul, kui olete juba tööstusomandi omanik, on patendivolinikest abi tööstusomandi kasutamist puudutavate lepingute koostamisel ning vaidluste lahendamisel. Patendivolinikel õigus olla esindajaks ka kohtuvaidluses.

Eesti patendivolinikuna saab tegutseda isik, kes on enne patendivoliniku kutse taotlemist töötanud vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus, sooritanud patendivoliniku kutseeksami ja on kantud riiklikkusse patendivolinike registrisse vastavas tööstusomandi valdkonnas. Patendivolinike tegevusvaldkonnad jagunevad leiutiste ning kaubamärkide, disainide ja geograafiliste tähiste õiguskaitse valdkondade vahel. Oma kutsetegevuses omab patendivolinik mitmeid õigusi ning kohustusi, mis on reguleeritud seadusega ja mida saab täpsustada patendivolinikuga sõlmitavas kliendilepingus.

Patendivolinik lähtub oma tegevuses patendivoliniku seadusest ning tegutseb kliendi huvides ja nimel ning vastavalt kliendi juhistele. Patendivolinikul ning patendibüroo töötajatel on seadusest tulenev kohustus hoida temale kutsetegevuse käigus teatavaks saanud infot saladuses (konfidentsiaalsuskohustus).

Kõik AAA Patendibüroo patendivolinikud on patendivolinike kutseühenduse - Eesti Patendivolinike Seltsi (www.epvs.ee) - liikmed.

Mitmed AAA Patendibüroo patendivolinikud tegutsevad ka Euroopa patendivolinikena, omades õigust ning kogemust klientide esindamiseks Euroopa Patendiametis (www.epo.org), ja Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinikena, omades õigust ning kogemust klientide esindamiseks Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (https://euipo.europa.eu/). Teatavatel juhtudel saame esindada kliente ka teiste riikide patendiametites ning igal juhul saame aidata korraldada klientide tööstusomandi kaitset välisriikides oma partnerite kaudu.